Potwierdzony dług Otkritie Holding wobec wierzycieli przekroczył 920 miliardów rubli

Od 19 lipca roszczenia w wysokości ponad 920 miliardów rubli zostały uwzględnione w rejestrze wierzycieli Otkritie Holding JSC.

Jak wynika z orzeczenia sądu o upadłości spółki zamieszczonego na stronie internetowej w odniesieniu do raportu tymczasowego zarządcy, na dzień pierwszego zgromadzenia wierzycieli holdingu ( 19 lipca – IF ) 911,2 mld rubli długu głównego oraz 8,8 mld rubli kar i grzywien zostało ujętych w rejestrze.

W wyroku sądu stwierdzono, że w ocenie zarządcy nie ma możliwości przywrócenia wypłacalności spółki, nie ma też oznak fikcyjnego bankructwa.

Jednocześnie kierownik doszedł do wniosku, że „istnieją oznaki umyślnego bankructwa, ponieważ analiza wykazała znaczną liczbę transakcji dokonanych z majątkiem i majątkiem organizacji, co łącznie doprowadziło do niewypłacalności i niewystarczalności dłużnika. własność.”

Orzeczenie sądu upadłościowego
20 lipca Moskiewski Sąd Arbitrażowy ogłosił upadłość Otkritie Holding JSC ( upadłość ). Sąd zatwierdził Marię Bułatową, która wcześniej była tymczasowym menedżerem, jako syndyka masy upadłości upadłej firmy. Jej raport z postępów został wyznaczony przez sąd na 23 stycznia 2023 r.

19 listopada 2021 r. Moskiewski Sąd Arbitrażowy wprowadził procedurę monitorowania w Otkritie Holding JSC. Sąd uznał następnie oświadczenie spółki o własnej upadłości za uzasadnione i zatwierdził Bułatovej jako tymczasowego menedżera.

Firma złożyła wniosek o upadłość w dniu 5 marca 2020 r.

Na początku września 2020 r. sąd na wniosek samego holdingu odmówił wszczęcia wstępnego postępowania upadłościowego „Otwarcie holdingu” . Sąd wskazał, że holding nie dochował szczególnej procedury ogłoszenia o zamiarze ogłoszenia upadłości. Takie zawiadomienie musi być opublikowane co najmniej 15 dni przed datą złożenia w sądzie. Otkritie-Holding poinformował o zamiarze ogłoszenia upadłości 19 lutego 2020 r. i złożył pozew następnego dnia.

W wyniku orzeczenia sądu wydanego we wrześniu 2020 roku rolę pierwszego wnioskodawcy w sprawie otrzymał Trust Bank , który również złożył wniosek o ogłoszenie upadłości holdingu .

Jednak w dniu 7 października 2020 r. sąd pozostawił bez rozpatrzenia wniosek banku „Trust” w sprawie upadłości „Otwarcie Holdingu”. Sąd Apelacyjny 28 października 2020 r. i Sąd Kasacyjny 16 lutego 2021 r. utrzymały w mocy orzeczenie. „Trust” w kwietniu 2021 r. złożył skargę do Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej. Nieco później, 11 października, Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odmówił rozpatrzenia sprawy z bankiem.

Długi „Otwarcie holdingu”
Kwota zadłużenia Otkritie Holding wobec Trust wynosi około 450 miliardów rubli. Kwota ta składa się z niespłaconych pożyczek wyemitowanych przez Trust, FC Otkritie bank, Rost-bank i obligacje Otkritie Holding.

Pod koniec kwietnia 2021 r. sąd przyjął wniosek VTB o przystąpienie do postępowania upadłościowego dłużnika. Zostanie rozpatrzona po wcześniejszym otrzymaniu wniosków od firm.

Inni wierzyciele Otkritie Holding, którzy przystąpili do postępowania upadłościowego spółki, to ukraińska Kaskad LLC i RKT LLC.

Wierzyciele Otkritie Holding JSC zgłosili roszczenia do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego w wysokości prawie 648 mld rubli w terminie określonym ustawą na dzień 27 kwietnia 2022 r., wynika z akt sądu.

Największe roszczenia złożył Trust Bank – na kwotę 295,1 mld rubli, FC Otkritie Bank – na 292,5 mld rubli, RKT LLC – na 262,1 mld rubli i NPO NSD JSC – na 56,6 mld rubli.

Otkritie Holding ma w obiegu 10 emisji obligacji giełdowych o łącznej wartości 205,973 mld rubli oraz 5 emisji klasycznych obligacji o wartości 27 mld rubli.

W dniu 11 marca sąd wpisał do rejestru przejęcia roszczenie Federalnej Służby Podatkowej Rosji reprezentowanej przez Federalną Służbę Podatkową nr 9 dla Moskwy na kwotę 69,6 mln rubli.

23 marca sąd pozostawił bez rozpatrzenia wniosek banku „Trust” o wpisanie prawie 53 mld rubli do rejestru wierzycieli dłużnika. W tym samym dniu roszczenia Active Invest LLC D.U. pozostały bez rozpoznania. ZPIF połączył „Drugą inwestycję” za 310,7 mln rubli i LLC „Active Invest” D.U. ZPIF połączył „Resurs” za 2,2 mld rubli.

7 czerwca Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy orzeczenie sądu pierwszej instancji o uznaniu roszczeń RKT LLC za uzasadnione i podlegające wpisowi do rejestru wierzycieli Otkritie Holding JSC na kwotę 262,1 mld rubli, a także roszczenia Trust Bank w wysokości 463,2 mln rubli.

10 czerwca sąd wpisał do rejestru wierzycieli spółki dług wobec wierzycieli w wysokości 563,9 mld rubli. Kwota ta obejmowała roszczenia FC Otkritie Bank w wysokości 292,5 mld rubli, 214,8 mld rubli zadłużenia wobec Trust Bank oraz 56,6 mld rubli zadłużenia wobec NCO NSD JSC.

6 lipca sąd wpisał do rejestru posiadania wierzytelności Trust Bank na kwotę 31,4 mld rubli i Open Investments JSC na kwotę 648,8 mln rubli, 18 lipca – dług wobec Trust Bank w wysokości 47,7 mld rubli.

Obecnie głównym aktywem Otkritie Holding jest AGD (dawniej Arkhangelskgeoldobycha, użytkownik podłoża diamentowego Grib). Aktywa diamentowe, opracowane przez LUKOIL, zostały sprzedane Otkritie Industrial Investments LLC w 2017 roku za 1,45 miliarda dolarów.Teraz Federalna Służba Antymonopolowa próbuje zakwestionować tę umowę w sądzie.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.