Polyus oferował posiadaczom dolarowych euroobligacji płatności w innych walutach

Firma wydobywcza złota Polyus zaproponowała posiadaczom swoich euroobligacji dolarowych zatwierdzenie możliwości dokonywania płatności w alternatywnych walutach – euro, frankach szwajcarskich, funtach brytyjskich lub rublach, jeśli emitent nie będzie mógł wpłacić emitować walutę.

Jednocześnie właściciele euroobligacji, których prawa są zapisane w rosyjskich depozytach, otrzymają tylko płatności w rublach.

Firma prosi również o głosowanie nad wydłużeniem karencji, w trakcie której może wyeliminować problemy z niespłacaniem kapitału i odsetek, do 30 dni.

Sankcje zachodnie zasadniczo zmieniły warunki rozliczeń papierów wartościowych i znacząco zakłóciły odpowiednią infrastrukturę, w tym proces płacenia posiadaczom euroobligacji należnych kwot i formalny proces umarzania papierów wartościowych zakupionych przez emitentów na rynku, powiedział Polyus.

Istnieje ryzyko, że płatności odsetek lub kwoty głównej dokonywane w imieniu posiadaczy obligacji mogą zostać zablokowane, zamrożone lub opóźnione na czas nieokreślony przez głównego agenta płatniczego, systemy rozliczeniowe lub inne podmioty przetwarzające takie płatności, zauważa spółka.

W związku z tym emitent prosi obligatariuszy o zgodę na zmianę warunków umów o zarządzanie powiernictwem oraz umów o usługi płatnicze. Polyus proponuje, aby posiadacze euroobligacji zezwolili na bezpośrednie spłaty kwoty głównej i naliczonych odsetek od euroobligacji posiadanych przez rosyjskich depozytariuszy i zapewnili, że płatności od takich euroobligacji będą dokonywane wyłącznie w rublach rosyjskich (z wyjątkiem tego, że emitent zachowuje według własnego uznania prawo do dokonywania płatności w USA). dolarów dla niektórych posiadaczy) po oficjalnym kursie Banku Rosji w dniu odpowiedniej płatności.

Firma proponuje również, aby płatności za wszystkie euroobligacje można było dokonywać w alternatywnej walucie, w tym w euro, funcie szterlingu, franku szwajcarskim lub rublu rosyjskim (w tym przypadku rubel rosyjski będzie używany tylko w wyjątkowych przypadkach), na giełdzie stawkę określoną w warunkach emisji, w przypadku niemożności uregulowania przez emitenta należnych kwot w dolarach amerykańskich.

Polyus stara się również o zgodę inwestorów na przedłużenie okresu karencji, podczas którego niespłata kwot należnych z tytułu odsetek, kapitału lub terminów zapadalności może zostać skorygowana bez powodowania „Przypadku niewykonania zobowiązania”. W przypadku spłaty kapitału zadłużenia proponuje się wydłużenie karencji z 5 do 30 dni, w przypadku spłaty odsetek i innych kwot – z 10 do 30 dni.

Podczas gdy grupa oczekuje, że kolejna spłata odsetek zostanie dokonana na czas, firma chce przedłużyć okres karencji, aby uniknąć problemów technicznych spowodowanych nieprawidłowościami operacyjnymi, a także ograniczeniami prawnymi, które mogą wpłynąć na przelewy bankowe i operacje bankowe.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.