Dywidenda – co to jest? Kiedy jest wypłacana? Spółki dywidendowe, czyli jakie?

Prawo do dywidendy jest najważniejszym prawem własnościowym akcjonariusza. Może skorzystać z tego prawa, jeśli spółka wypracowała zysk w roku obrotowym, a walne zgromadzenie uznało, że oznacza to wypłatę dywidendy.


Decydując o podziale zysku pomiędzy dotychczasowych akcjonariuszy walne zgromadzenie ma obowiązek określić:
wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję,
dzień powstania prawa do dywidendy,
dzień wypłaty dywidendy


Dywidenda jest wypłacana wszystkim akcjonariuszom

posiadającym akcje spółki w dniu wyliczenia dywidendy. Gdybyśmy nie byli właścicielami akcji w spółce, która zdecydowała się na wypłatę dywidendy, akcje uprawnione do dywidendy możemy kupić na giełdzie. Ostatnim dniem uprawniającym do nabycia akcji z prawem do dywidendy jest dzień roboczy, w którym rozliczenie transakcji przeprowadzonych w tym dniu zbiega się z dniem powstania prawa do dywidendy.


Inwestor chcący skorzystać z prawa do dywidendy musi nabyć akcje z prawem do dywidendy najpóźniej w ostatnim dniu dokładnie wymienionym powyżej, w którym jest uprawniony do ich nabycia. Nie musi jednak „posiadać” tych akcji do dnia ustalenia prawa do dywidendy. Na drugi dzień po ostatnim dniu nabycia akcji z prawem do dywidendy może sprzedać akcje z zachowaniem prawa do dywidendy.


Wszystkie zlecenia na akcje „dywidendowe”, które nie zostały zrealizowane w ostatnim ważnym dniu (D) zostaną anulowane po sesji giełdowej. W następnej sesji giełdowej kurs akcji będzie notowany jako „bd” (bez dywidendy). Kurs odniesienia pierwszej sesji po dniu D to:
w systemie notowań ciągłych – ostatni kurs zamknięcia minus dywidenda na akcję,
w aukcji kursu jednolitego – ostatni kurs indywidualny minus dywidenda na akcję.


Kto decyduje o płatnościach?

Walne zgromadzenie podejmuje decyzję o wypłacie dywidendy, ponieważ to ono decyduje o tym, czy spółka inwestuje, czy nie. Oczywiste jest, że młode firmy wchodzące na rynek wolą reinwestować swoje pieniądze w rozwój, a nieco starsze firmy, które już umocniły swoją pozycję na rynku, wypłacają dywidendę.


Zwłaszcza jeśli taka płatność znacząco stabilizuje kurs akcji. W końcu, jeśli czekamy na obiecaną dywidendę, czy mniej prawdopodobne jest, że zdecydujemy się na sprzedaż naszych akcji? Dzięki tej metodzie ich cena nie spada, bo udziałowcy nie „biegną” po inwestycję.


Przeczytaj także: 6 mitów na temat bycia właścicielem firmy – co powinieneś wiedzieć o biznesie?

Co otrzymujemy w dywidendach? Gotówka lub dodatkowe akcje. Wpłata może być dokonana w równej formie, chociaż w większości przypadków jest to tylko w pieniądzu, czyli tzw. przelew gotówkowy na konto. Może to być również przeniesienie dodatkowego zestawu udziałów lub dodatkowych udziałów. Jeżeli firma ma problemy, które można rozwiązać, możliwe jest zwiększenie wartości nominalnej posiadanych akcji.


Bardziej problematyczne jest to,

ile faktycznie otrzymujemy, bo może się wydawać, że gdy walne zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom (a więc sobie) dywidendę, to stara się wypłacić jak najwięcej. Prawdopodobnie tak, ale może to prowadzić do dodatkowych pieniędzy sprzątanych przez firmę, więc sytuację reguluje prawo.


Ukryte dywidendy i podmioty powiązane

W Nowej Ladzie ukryte dywidendy dotyczą również podmiotów powiązanych ze spółką. Są to osoby fizyczne i prawne lub spółki (nie posiadające osobowości prawnej), które mają szczególny wpływ na inny podmiot lub grupę podmiotów. Od 2023 r. różne transakcje podatników i rozliczenia z podmiotami powiązanymi mogą być traktowane jako ukryte dywidendy.


W związku z ukrytą dywidendą możemy mówić o podmiotach powiązanych, nawet jeśli na podatnika mają wpływ krewni, krewni i małżonkowie. Inną sytuacją związaną z utajonymi dywidendami są transakcje związane z zagranicznym przedstawicielstwem określonej spółki lub spółki nieposiadającej osobowości prawnej i jej wspólnikami.


Najpopularniejsze twierdzenia, które można uznać za ukryte dywidendy

Trudno jest jednoznacznie zinterpretować, kiedy pewne wydatki są nazywane ukrytymi dywidendami. Wyróżniamy jednak pewne sytuacje i osady, które z pewnością możemy uznać za części ukryte. Należą do nich m.in. wszelkie transakcje nierynkowe, a także wydatki niezwiązane z działalnością podatnika oraz wydatki związane z zyskiem. Na przykład ukryta dywidenda to nagroda dla menedżerów firmy B2B, ponieważ jej wysokość jest bezpośrednio związana z zyskami firmy. Inną niekwestionowaną sytuacją jest wynajmowanie przez jednostkę nieruchomości należących do wspólnika lub osoby powiązanej oraz korzystanie z innych aktywów – koszty związane z takimi czynnościami nie mogą być wówczas zaliczone do kosztów spółki. O ukrytych dywidendach mówimy również, gdy podatnik ma dług wobec podmiotu powiązanego.


Ukryte dywidendy – na co zwrócić szczególną uwagę?

Przy ustalaniu ukrytych dywidend warto wziąć pod uwagę szczegółowe postanowienia Nowej Umowy. Należy pamiętać, że koszty i ich odpowiednia alokacja często nie są łatwe do zdefiniowania. Np. wynajem nieruchomości od wspólnika jest z mocy prawa traktowany jako ukryta dywidenda. Jeśli jednak firma wynajmuje za rozsądną cenę, a wynikające z tego wydatki nie przekraczają korzyści podatkowej, to wydatki te nie zostaną pokryte z przydziału ukrytych dywidend. Warto zauważyć, że marża brutto jest ustalana w ramach ustawy o rachunkowości, tj. biorąc pod uwagę wszystkie koszty.


W odniesieniu do ukrytej dywidendy z 2023 r. szczególną uwagę należy zwrócić również na rozliczenia z podmiotami powiązanymi. Pamiętaj, że zgodnie z prawem na podatnika mają wpływ nie tylko spółki, ale także spółki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne – członkowie rodziny, krewni czy małżonkowie. Możesz również pomóc znaleźć alternatywę dla prowizji, która obejmuje ukryte dywidendy.


Ukryty podatek od dywidendy – ile to kosztuje?

W Polsce istnieje kilka podatków, których stawki są precyzyjnie określone. Zasadniczo podatek od dywidendy wynosi 19 proc. i dotyczy wszystkich wydatków operacyjnych kapitału spółki. Nieco inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku ukrytej dywidendy CIT obowiązującej od 1 stycznia 2023 roku. Do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się wydatków, które spełniają co najmniej jeden warunek


Opodatkowanie tzw. dochodów odroczonych w związku z New Deal i ukrytymi dywidendami. Są to wszystkie koszty poniesione – bezpośrednio lub pośrednio – na rzecz podmiotu powiązanego. Wskaźnik akceptacji wynosi wtedy 19 procent.

Obecnie wiele spółek akcyjnych wzywa ZWZ do zatwierdzania dokumentów finansowych, w tym decyzji o pokryciu strat lub podziale zysków za poprzedni rok obrotowy, dlatego w dzisiejszym wpisie do cyklu zgodności omówimy te kwestie. w związku z podziałem zysków w spółce akcyjnej.


Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest najważniejszym prawem własności akcjonariuszy. Mówiąc najprościej, jest to prawo do zysku wykazanego w sprawozdaniach finansowych za dany okres gospodarczy. Koncepcje zysku i dywidendy nie są tożsame. Zysk odnotowany w rocznych sprawozdaniach finansowych spółki staje się dywidendą, jeśli walne zgromadzenie zdecyduje o jego wypłacie akcjonariuszom.


Kto i kiedy ma prawo wygrywać?

Prawo do dywidendy uzasadnia prawo wspólników do udziału w zyskach spółki. Zgodnie z Prawem spółek prawo do dywidendy wymaga spełnienia wszystkich następujących warunków:
sporządzenie i zatwierdzenie rocznych sprawozdań finansowych spółki (wypłata zysku tylko na podstawie rocznych sprawozdań finansowych);
badanie sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta;
decyzja walnego zgromadzenia o podziale zysku w całości lub w części na wypłatę dywidendy.


Jeżeli spełnione są powyższe warunki, zysk może zostać wypłacony wspólnikom, ale dywidenda przysługuje tylko tym wspólnikom, którzy mieli prawo do akcji spółki w dniu podjęcia decyzji o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do ustalenia dnia sporządzenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy. Co to jest dywidenda?

Ten dzień nazywa się Dniem Dywidendy. Dzień dywidendy może przypadać najwcześniej pięć dni i najpóźniej trzy miesiące po podjęciu decyzji o podziale zysku. Jeżeli w decyzji zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określono terminu wypłaty dywidendy, za ten dzień uważa się pięć dni od dnia podjęcia decyzji o wypłacie zysku. Dywidendę wypłaca się w dniu wskazanym w decyzji walnego zgromadzenia, a jeżeli termin wypłaty nie został określony w decyzji walnego zgromadzenia, dywidendę wypłaca się w dniu ustalonym przez Radę. Dzień wypłaty dywidendy przypada w ciągu trzech miesięcy od dnia wypłaty dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie lub rada nie określą terminu wypłaty dywidendy, dywidendę należy wypłacić niezwłocznie po wypłacie dywidendy.


Wysokość udziału w zysku i dywidenda

Udział w zysku zależy od liczby akcji posiadanych przez danego akcjonariusza. Zasada jest prosta – im więcej akcji, tym większy zysk akcjonariusza uprawnionego do dywidendy. Jeżeli akcje nie zostaną w pełni opłacone, zysk rozdziela się proporcjonalnie do dokonanych na akcje podziałów. W tym zakresie należy zauważyć, że przepisy mogą przewidywać inny podział zysków, w tym akcji z prawem do dywidendy.


Kwota wypłacona akcjonariuszom nie może przekroczyć:

zysku z poprzedniego roku obrotowego,
niepodzielonego zysku z lat ubiegłych,
zysku kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy.


Kwotę dywidendy pomniejsza się o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z prawem lub statutem spółki mają być przeniesione z zysku ostatniego okresu obrachunkowego na kapitał zapasowy lub rezerwowy.


Wypłata zaliczki na poczet dywidendy

Regulamin może upoważnić zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada wystarczające środki na jej wypłatę. Do wpłaty zaliczki wymagana jest zgoda rady. Spółka może z góry wypłacić oczekiwaną dywidendę, jeśli sprawozdanie z poprzedniego roku obrotowego wykaże zysk.

Zaliczka nie może być wyższa niż połowa zysku wykazanego w rocznych sprawozdaniach finansowych, wypracowanego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonej o rezerwę zysku do dyspozycji zarządu na wypłatę zaliczki, pomniejszoną o niepokryte straty i akcje własne. Zarząd musi ogłosić planowaną zaliczkę co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wpłat oraz wskazać datę sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, kwotę do zapłaty oraz datę podjęcia decyzji przez osoby uprawnione do zaliczek. zdecydowała Data ta musi przypadać siedem dni przed datą rozpoczęcia płatności.


Przeznaczenie zysków na inne cele

Na koniec zwracamy uwagę, że zyski nie muszą być corocznie wypłacane akcjonariuszom. Walne zgromadzenie może zadecydować o podziale zysku spółki, m.in. obejmuje straty z lat ubiegłych, dokapitalizowanie, inne aktywa przedsiębiorstwa lub wynagrodzenia członków organów zarządzających. Podręcznik podkreśla jednak, że nieuzasadnione długoterminowe wyłączenie podziału zysku pomiędzy akcjonariuszy może być rozpatrywane kosztem interesu akcjonariuszy.

Ryzyko to należy rozpoznać w związku z analizą możliwości finansowych spółki z uwzględnieniem realizowanej strategii inwestycyjnej oraz interesów akcjonariuszy.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.