Cena franka w ostatnim tygodniu 24 – 30 kwietnia. Sprawdzamy, jak zmieniały się notowania franka w ostatnim okresie. Ile trzeba dać dzisiaj za franka?

Miniony tydzień na rynkach finansowych był wyjątkowo burzliwy, ze względu na wiele ważnych wydarzeń i niespodziewane zmiany. Jednym z istotnych tematów dla inwestorów była zmienność kursów walut, w tym także kursu franka szwajcarskiego. Dlatego dziś skupimy się na analizie zmienności kursu CHF w stosunku do innych walut.

Frank szwajcarski od dawna jest uważany za jedną z najbezpieczniejszych walut na świecie, co jest związane z polityką gospodarczą i monetarną Szwajcarii oraz silną pozycją kraju na arenie międzynarodowej. Jednakże, kurs CHF, podobnie jak kurs innych walut, podlega wahaniom i zmienności, która jest wynikiem wielu czynników.

W ostatnim czasie kurs CHF był pod wpływem różnych czynników, w tym globalnych wydarzeń gospodarczych, takich jak pandemia COVID-19, polityki monetarnej Szwajcarii, a także innych wydarzeń, takich jak wojny handlowe i napięcia polityczne w Europie i na świecie. Wszystkie te czynniki wpłynęły na zmienność kursu franka szwajcarskiego w stosunku do innych walut, w tym np. do dolara amerykańskiego, euro czy jena japońskiego.

Dlatego właśnie, w tym artykule, skupimy się na analizie zmienności kursu franka szwajcarskiego na przestrzeni ostatnich tygodni, miesięcy i lat, w stosunku do wybranych walut. Przyjrzymy się, jakie czynniki wpłynęły na te zmiany, a także, jakie prognozy dotyczące kursu CHF są obecnie dostępne.

Co to jest kurs walutowy?

Kurs walutowy to cena jednej waluty wyrażona w innej walucie. Określa on, ile jednostek waluty bazowej (waluty, której cena jest podawana) trzeba zapłacić, aby otrzymać jedną jednostkę waluty kwotowanej (waluty, w której wyrażona jest cena). Kursy walutowe są określane na podstawie popytu i podaży na rynku walutowym, który jest miejscem, gdzie inwestorzy kupują i sprzedają różne waluty. W zależności od popytu i podaży na rynku, kursy walutowe mogą ulegać zmianie, co wpływa na wartość posiadanych walut i transakcje międzynarodowe.

Wykres kursu franka

Aktualny wykres franka

Jakie są różnice między transakcjami spot i forward na rynku walutowym?


Na rynku walutowym, transakcje spot i forward różnią się przede wszystkim datą realizacji wymiany walutowej.

Transakcja spot jest transakcją natychmiastową, w której dwie strony wymieniają waluty po określonym kursie w momencie transakcji, a dostawa i płatność odbywają się w ciągu dwóch dni roboczych. W takiej transakcji wymiana walut następuje w momencie jej dokonania.

Transakcja forward, z drugiej strony, to transakcja, w której dwie strony umawiają się na wymianę walut w określonej przyszłości po określonym kursie. W takiej transakcji datą dostawy i płatności jest przyszła data ustalona w momencie transakcji. Transakcje forward są najczęściej wykorzystywane przez firmy jako sposób zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.

Innymi słowy, transakcja spot to wymiana walut od ręki po obecnym kursie, podczas gdy transakcja forward to zawarcie umowy na wymianę walut w przyszłości po ustalonym kursie.

Jak zazwyczja zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Kurs franka szwajcarskiego, podobnie jak inne waluty, jest narażony na zmienność na rynku walutowym, która może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak zmiany polityki monetarnej, dane ekonomiczne, wydarzenia polityczne itp. Jednak ogólnie rzecz biorąc, kurs franka szwajcarskiego wykazywał tendencję do utrzymywania się na względnie stabilnym poziomie w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych.

Na przykład w pierwszym kwartale 2021 roku kurs franka szwajcarskiego w stosunku do euro pozostawał w granicach 1,08-1,11 CHF/EUR. W pierwszych kwartałach 2020 roku kurs franka szwajcarskiego również pozostawał stabilny wobec innych walut, w tym dolara amerykańskiego i euro. W pierwszych kwartałach 2019 roku kurs franka szwajcarskiego wzrósł w stosunku do euro, ale spadł wobec dolara amerykańskiego.

Warto jednak zauważyć, że każdy rok może być inny, a wpływ różnych czynników na kurs franka szwajcarskiego może się zmieniać. W związku z tym ważne jest, aby regularnie monitorować i analizować zmienność kursu franka szwajcarskiego, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Analiza zmienności kursu franka a zmienność dolara australijskiego

W ostatnich latach kurs franka szwajcarskiego (CHF) wykazywał zróżnicowaną zmienność w stosunku do kursu dolara australijskiego (AUD).

W okresie od początku 2021 roku do końca kwietnia 2022 roku kurs CHF zwykle utrzymywał się na stosunkowo stabilnym poziomie wobec kursu AUD. W ciągu tego okresu największa zmienność wystąpiła na początku 2021 roku, kiedy to kurs CHF znacznie wzrósł wobec kursu AUD, osiągając szczyt na początku lutego.

W kolejnych miesiącach kurs CHF sukcesywnie spadał, aż do końca roku 2021, kiedy to utrzymał się na stosunkowo stabilnym poziomie wobec kursu AUD. Od stycznia 2022 roku kurs CHF zaczął ponownie rosnąć wobec kursu AUD, co może być związane z różnymi czynnikami, takimi jak zmiany w globalnej polityce pieniężnej, warunki gospodarcze czy też wydarzenia polityczne na świecie.

Warto zauważyć, że zmienność kursu franka szwajcarskiego jest zwykle wyższa w stosunku do innych walut, ze względu na to, że Szwajcaria jest uważana za bezpieczny port dla inwestycji, co oznacza, że inwestorzy często szukają schronienia w szwajcarskiej walucie w okresach wzmożonej niepewności na rynkach finansowych.

Jakie wydarzenia historyczne miały największy wpływ na notowania i wahania kursu franka?


Istnieje wiele wydarzeń historycznych, które miały wpływ na notowania i wahania kursu franka szwajcarskiego. Oto kilka przykładów:

  1. Załamanie się rynku nieruchomości w latach 90. XX wieku: W wyniku załamania się rynku nieruchomości w Szwajcarii, banki poniosły znaczne straty. W konsekwencji Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) wprowadził wysokie stopy procentowe, co spowodowało wzrost wartości franka.
  2. Kryzys finansowy w 2008 roku: Kryzys finansowy spowodował niepewność na rynkach i spadek wartości wielu walut, w tym dolara i euro. W wyniku tego inwestorzy zaczęli inwestować w franka jako bezpieczną przystań, co zwiększyło jego wartość.
  3. Interwencje banku centralnego: W latach 2010-2015 SNB przeprowadził kilka interwencji na rynku, aby utrzymać wartość franka na odpowiednim poziomie. W 2015 roku SNB zdecydował się na zniesienie sztywnego kursu franka wobec euro, co spowodowało gwałtowny wzrost jego wartości.
  4. Brexit: Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej w 2016 roku spowodowała niepewność na rynkach finansowych i spadek wartości funta brytyjskiego. W wyniku tego inwestorzy zaczęli szukać bezpiecznej przystani w innych walutach, w tym w franku.
  5. Pandemia COVID-19: Pandemia COVID-19 w 2020 roku spowodowała chaos na rynkach finansowych i spadek wartości wielu walut. Jednak frank szwajcarski uważany jest za bezpieczną przystań w czasach kryzysowych, co spowodowało wzrost jego wartości.

Wszystkie te wydarzenia miały wpływ na notowania i wahania kursu franka szwajcarskiego, co pokazuje, że kurs walutowy jest w dużej mierze zależny od czynników zewnętrznych i wydarzeń politycznych i gospodarczych na całym świecie.

Prognozy dla kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań franka w przyszłości?


Prognozowanie przyszłego kursu walutowego jest złożonym zadaniem i zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza kraju, polityka monetarna, sytuacja polityczna, zmienność rynków finansowych i wiele innych.

W przypadku franka szwajcarskiego, jego kurs często zależy od sytuacji na rynkach finansowych i inwestorzy traktują go jako bezpieczną przystań w trudnych czasach, co może prowadzić do wzmocnienia się jego wartości. Z drugiej strony, jego kurs może osłabić się w wyniku działań banku centralnego, takich jak interwencje na rynku walutowym.

W ciągu ostatnich kilku lat kurs franka był dość stabilny wobec innych walut, jednak w przeszłości miały miejsce gwałtowne zmiany kursu, na przykład w 2015 roku, gdy Szwajcarski Bank Narodowy zdecydował się zrezygnować z minimalnego kursu wymienialności franka z euro. Taka decyzja doprowadziła do gwałtownego wzrostu wartości franka, co miało wpływ na wiele branż, w tym turystykę, eksport i import.

Ze względu na dużą liczbę czynników wpływających na kurs franka, prognozowanie jego przyszłych notowań jest trudne. Przyszłe kierunki zmian kursu mogą być wpływane przez różne czynniki, takie jak globalna sytuacja gospodarcza, wyniki wyborów, polityka monetarna Szwajcarskiego Banku Narodowego oraz zmienność rynków finansowych.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.