Analiza fundamentalna. Czym jest analiza fundamentalna i jak ją stosować w praktyce?

Jak sama nazwa wskazuje, analiza fundamentalna opiera się na „podstawach”, czyli tzw. stan gospodarki i emitenta papieru wartościowego. Uważa się, że im lepsza sytuacja finansowa emitenta, tym wyższa wartość jego akcji i tym bardziej jest atrakcyjna dla inwestora. Analiza fundamentalna wykorzystuje informacje o gospodarce i dane finansowe przedsiębiorstw. Analiza nie ocenia jednak opłacalności inwestycji w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie – co również zostało potwierdzone empirycznie – istnieje silny związek między wzrostem zysków firmy a wartością rynkową. Dlatego przy inwestycjach długoterminowych stosuje się analizę fundamentalną, która wyszukuje spółki, których akcje są wyceniane powyżej ceny bieżącej.


W praktyce analiza podstawowa przebiega w kilku etapach.

Analiza makroekonomiczna. Analiza fundamentalna

Jest to ogólna ocena atrakcyjności inwestowania na określonym rynku akcji. Analizowane są m.in:
sytuacja społeczno-polityczna danego kraju,
ogólna sytuacja gospodarcza,
bieżąca sytuacja gospodarcza (bieżąca inflacja, kursy walut, główne wskaźniki ekonomiczne),
krajowa polityka gospodarcza,
dochód narodowy,
budżet,
handel i płatności obraz, inflacja
zatrudnienie
bezrobocie itd.


Analiza branżowa

Oceń atrakcyjność inwestowania w spółki należące do określonego sektora gospodarki – oczekiwaną opłacalność inwestowania w określony sektor gospodarki oraz ryzyko związane z tą inwestycją. Analizowane są zmiany kierunku rozwoju i otoczenia rynkowego tej gałęzi gospodarki, a także wskaźniki obrazujące produkt globalny i dochód narodowy tej gałęzi gospodarki na tle innych gałęzi gospodarki.


Analiza sytuacji

Jest to pierwszy etap analizy poszczególnych spółek, jest to rodzaj bardziej szczegółowej analizy przeprowadzonej wcześniej analizy sektorowej. Głównym celem jest tutaj ocena firmy na tle całej branży. Badamy pozycję firmy na rynku i perspektywy jej rozwoju z pozafinansowego punktu widzenia. Analiza sytuacyjna firmy zawiera również analizę SWOT (nazwa pochodzi od pierwszych liter czterech angielskich słów: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), która opisuje mocne i słabe strony firmy, a także szanse i zagrożenia firma stojąca przed Ogólnym celem analizy sytuacji jest zdefiniowanie i zrozumienie tematu analizowanej firmy, w szczególności:
co firma robi,
co i jak zarabia,
jakie są jej polityki i cele marketingowe,
co kierownicy zarządzanie firmą . przy wdrażaniu określonej polityki.


Analiza finansowa

Z punktu widzenia inwestora jest to najważniejsza część analizy fundamentalnej. Dzięki jego wynikom możemy określić, ile naprawdę warta jest analizowana firma, jej stan finansowy w chwili obecnej oraz zdolność do generowania zysków w przyszłości. Efektywność inwestycji popartych analizą finansową jest znacznie wyższa. Analiza polega na zbadaniu trzech głównych raportów:
bilansu,
rachunku zysków i strat
rachunku przepływów pieniężnych
oraz wykonaniu analizy raportów. Polega na wyliczeniu odpowiednich wskaźników finansowych i ich porównawczej ocenie zarówno w czasie (porównanie stanu na początku i na końcu okresu sprawozdawczego), jak i przestrzennie (porównanie wskaźników firmy ze wskaźnikami innych przedstawicieli w terenie). Najczęściej używane wskaźniki to płynność, wydajność, zadłużenie, rentowność (w tym ROE i ROA) oraz ważniejsze wskaźniki wartości rynkowej dla inwestorów (najbardziej popularne to P/E, P/BV oraz stopa dywidendy).


Wycena zapasów

Obecnie najczęściej stosowaną metodą jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Opierają się one na zasadzie, że „wartość papieru wartościowego jest sumą wartości bieżących i wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych z tego papieru wartościowego”. Dochody z posiadania akcji mogą pochodzić z różnych źródeł – zmiany kursu akcji w okresie inwestycji, dywidendy, ewentualnie także inne dochody naleŜące do akcjonariusza, które są uzyskiwane w okresie inwestycji (np. prawa poboru). Dyskontujemy przyszłe zrealizowane dochody w celu określenia ich wartości bieżącej. Suma zdyskontowanego zwrotu z posiadania akcji daje nam rzeczywistą wartość akcji. Każdy etap analizy fundamentalnej powinien zakończyć się odpowiedzią na temat opłacalności inwestowania w akcje. Dopiero pozytywna odpowiedź pozwala przejść do kolejnych etapów analizy głównej. Jeśli odpowiedź brzmi nie, nie przejdziemy do kolejnego kroku, ale będziemy zadowoleni z przeprowadzonej dotychczas analizy, która wykazała, że ​​inwestycja nie jest opłacalna. Na podstawie analizy fundamentalnej szacowana jest wartość akcji – tzw. wartość bezwzględna. W tej cenie – teoretycznie – akcje spółki powinny być notowane na giełdzie. Wewnętrzna wartość akcji jest następnie porównywana z aktualną ceną rynkową, która określa, czy akcje są niedowartościowane (wartość wewnętrzna przewyższa cenę rynkową) lub przewartościowane (wartość wewnętrzna jest poniżej ceny rynkowej).

Podstawy i rynki towarowe

W przypadku towarów analiza fundamentalna tych rynków opiera się na zmianach poziomu podaży i popytu. Dlatego handlowcy stale analizują kluczowe raporty, które zawierają informacje o globalnym popycie na określone towary, a także raporty dotyczące ich podaży lub zapasów. Kluczową zależność określającą ceny towarów można przedstawić za pomocą dwóch prostych formuł:
Popyt> Podaż → Wzrost ceny
Popyt andlt; Podaż → spadek ceny


Podaż niektórych towarów jest silnie uzależniona od czynników takich jak pogoda, strajki przemysłowe, technologia lub polityka rządu w danym kraju. Jeśli chodzi o rynek ropy, na podaż wpływa również kartel OPEC. Ponadto handlowcy zwracają uwagę na dane o zapasach, które również pokazują poziom popytu. Wyższy od oczekiwanego wzrost zapasów wskazuje na słabszy popyt i może być postrzegany jako negatywny czynnik cenowy.


Należy również zauważyć, że niektóre towary są wyceniane w dolarach amerykańskich, co powoduje spadek cen towarów w miarę umacniania się dolara. Dlatego też stopa procentowa w USA jest również bardzo ważna na rynku surowcowym, ponieważ oczekuje się, że wyższe stopy procentowe wzmocnią dolara w ujęciu realnym.


Podstawy i rynki walutowe

Na rynki walutowe wpływa szereg różnych raportów makroekonomicznych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa łatwe do zrozumienia scenariusze, które pokazują reakcję walut lokalnych na publikacje kluczowych danych:
wzrost zatrudnienia → silna sprzedaż detaliczna → rosnąca inflacja → rosnące stopy procentowe → pozytywny dla waluty
spadające zatrudnienie → słaba sprzedaż detaliczna → spadek inflacji → niższe stopy procentowe → negatywny dla waluty


Po pierwsze sprawa może być związana z boomem gospodarczym – ostatecznie prowadzi do wzrostu stóp procentowych korzystnych dla waluty krajowej.
Z drugiej strony, drugi przypadek może być związany z wolniejszym wzrostem gospodarczym, a nawet recesją – co powinno prowadzić do obniżenia stóp procentowych, co jest negatywne dla waluty krajowej.
Pamiętaj, że rynek walutowy zawsze porównuje jedną walutę z drugą. Dane makroekonomiczne z japońskiej gospodarki mogą być dobre, ale jeśli dane z USA okażą się jeszcze lepsze, dolar amerykański może wzrosnąć w stosunku do japońskiego jena (co oznacza rewaluację w górę USDJPY). Dlatego powinieneś szukać najsilniejszych i najsłabszych walut na rynku.


Publikacja makroekonomiczna do obejrzenia

NFP (zatrudnienia poza rolnictwem) – raport o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA w zeszłym miesiącu – wyższy od oczekiwanego wynik jest uznawany za pozytywny dla krajowej waluty (w tym przypadku USD). Oczywiście każdy kraj ma własną politykę rekrutacyjną.


Decyzje dotyczące polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej – Podwyżki stóp są postrzegane jako pozytywne dla waluty (w tym przypadku USD), podczas gdy obniżki stóp są postrzegane jako negatywny czynnik napędzający ceny


Raporty o inflacji – Wyższa niż oczekiwana inflacja jest ogólnie postrzegana jako pozytywna wiadomość dla walut lokalnych, ponieważ oznacza to, że bank centralny może rozważyć podniesienie stóp procentowych


Dane o PKB – Gospodarczy w miarę wzrostu rodzime firmy osiągają coraz większe zyski, a ludzie zarabiają więcej, co może prowadzić do wyższych stóp procentowych. aprecjacja indeksów giełdowych i umocnienie krajowych walut


Handel detaliczny – wysoki poziom handlu detalicznego wskazuje na wzrost gospodarczy, co może prowadzić do lepszych niż oczekiwano informacji o zmianach poziomu PKB, a tym samym silniejszego wzrostu krajowej waluty i wzrost zapasów.


Produkcja przemysłowa – dostarcza informacji o zmianach w wielkości produkcji sektora przemysłowego, która jest częścią raportu PKB. Silna produkcja przemysłowa jest postrzegana jako pozytywny czynnik dla waluty i lokalnego rynku akcji.


PMI dla przemysłu – dane z badania handlu wewnętrznego. Generalnie wszystkie wskaźniki powyżej 50 pkt są postrzegane jako pozytywne zarówno dla krajowej waluty, jak i rynku akcji, ale inwestorzy zwracają również uwagę na tempo zmian (coraz wyższe odczyty PMI są postrzegane jako pozytywny sygnał dla gospodarki)


Usługi ERK – badania danych gromadzonych przez firmy krajowe. Podobnie jak w przypadku PMI dla przemysłu, odczyty powyżej 50 są uważane za dodatnie na rynkach walutowych i giełdowych, podczas gdy odczyty poniżej 50 za ujemne. Ważna jest również szybkość zmian.


Przykłady transakcji opartych na analizie fundamentalnej

Przykład 1 – US100
Scenariusz: inwestor podejrzewa, że ​​następny raport o PKB w USA będzie lepszy niż oczekiwano.
Reakcja: Amerykańskie indeksy giełdowe powinny wzrosnąć po ogłoszeniu. Wyjaśnienie: Oznaka optymizmu inwestorów co do perspektyw gospodarczych.


Decydujesz się przegapić indeks US100, który śledzi akcje 100 największych amerykańskich spółek technologicznych notowanych na zorganizowanych rynkach. Aby otworzyć długą pozycję, inwestor musi wybrać odpowiedni wolumen i kliknąć zielony przycisk w lewym górnym rogu wykresu – natychmiastowa egzekucja to najszybszy sposób na handel. Zielony przycisk zawsze pokazuje cenę, po której możesz otworzyć długą pozycję.


Podsumowując, rynki reagują na szeroki zakres publikacji makroekonomicznych, które mają duży wpływ na dane fundamentalne – a fundamenty odgrywają dominującą rolę w cenach aktywów. Dlatego traderzy zwracają dużą uwagę na kalendarz makroekonomiczny i starają się wykorzystać go w swoim biznesie. Podstawowe czynniki są ważne w analizie rynku, ale warto pamiętać, że przy podejmowaniu decyzji należy wziąć pod uwagę wiele czynników i nie gwarantują one określonego ruchu na rynku.

Julia Włodarczyk

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.