Sprawdzamy jak zmieniały się notowania franka szwajcarskiego 30 września. Jak wyglądał wykres kursu franka w tym roku? Od czego zależy cena franka dzisiaj?

W dzisiejszym dynamicznym świecie finansów, gdzie gospodarki są ze sobą splecione w złożonej sieci globalnych transakcji, rynek walutowy stanowi serce międzynarodowego handlu. Ostatnie miesiące przyniosły nam wiele niepewności i zmienności na tym rynku, sprawiając, że inwestorzy i obserwatorzy finansowi stają przed wyjątkowymi wyzwaniami.

W niniejszym artykule skupimy się na fascynującym świecie kursów walut. Zapomnijmy na chwilę o suchych danych i wykresach, a zanurzmy się w głębokiej analizie tego, co naprawdę kieruje rynkiem walut. Dowiemy się, jakie siły leżą u podstaw ich nieprzewidywalnej zmienności, jakie zdarzenia na arenie międzynarodowej wpływają na ich wartość, oraz jakie trendy możemy obecnie zauważyć na tle globalnych wydarzeń.

Rozważymy nie tylko mechanizmy działania rynku walut, ale także zgłębimy, jakie czynniki – od globalnych konfliktów po zmiany polityki monetarnej w różnych częściach świata – potrafią wstrząsnąć wartościami walut. Analiza najnowszych wydarzeń pozwoli nam zarysować obraz tego, co może czekać w najbliższych dniach, pomagając inwestorom zrozumieć, jakie decyzje warto podjąć w obliczu tej zmiennej i pełnej niespodzianek rzeczywistości rynku walutowego. Przygotujmy się na podróż przez świat walut, gdzie każda zmiana może stać się kluczem do sukcesu czy porażki na dynamicznym tle globalnych finansów.

Od czego zależy wartość danej waluty?

Wartość danej waluty zależy od wielu czynników, zarówno tych makroekonomicznych, jak i mikroekonomicznych. Oto najważniejsze czynniki wpływające na wartość waluty:

 1. Podaż i Popyt: Podstawowym czynnikiem determinującym wartość waluty jest stosunek popytu do podaży. Kiedy popyt na daną walutę przewyższa jej podaż, jej wartość wzrasta, a kiedy podaż przewyższa popyt, wartość spada.
 2. Stopy Procentowe: Różnice w stopach procentowych między różnymi krajami wpływają na przepływ kapitału i inwestycji, co z kolei ma wpływ na wartość ich walut. Wyższe stopy procentowe w danym kraju przyciągają inwestorów, co może zwiększyć wartość lokalnej waluty.
 3. Sytuacja Gospodarcza: Silna i rozwijająca się gospodarka często przyciąga inwestorów zagranicznych, co może zwiększyć popyt na lokalną walutę i podnieść jej wartość. Wskaźniki takie jak PKB, wskaźniki bezrobocia i wzrost gospodarczy są istotne dla oceny sytuacji gospodarczej danego kraju.
 4. Stabilność Polityczna: Kraj o stabilnym rządzie, przewidywalnych politykach i niskim poziomie korupcji jest bardziej atrakcyjny dla inwestorów. Stabilność polityczna wpływa na zaufanie inwestorów i może podnieść wartość waluty danego kraju.
 5. Bilans Handlowy: Kiedy kraj eksportuje więcej towarów i usług niż importuje, oznacza to, że więcej ludzi i firm musi wymieniać swoje waluty na lokalną, co zwiększa popyt na tę walutę i może podnosić jej wartość.
 6. Inflacja: Niski poziom inflacji w danym kraju w porównaniu z innymi może zwiększyć siłę kupującą lokalnej waluty, co z kolei podnosi jej wartość.
 7. Intwencje Rządowe: Rządy niektórych krajów mogą interweniować na rynku walutowym, kupując lub sprzedając swoją walutę, aby wpłynąć na jej wartość.
 8. Rynek Surowców: Kraje, które są dużymi eksporterami surowców, często zyskują na wzroście cen surowców na rynkach międzynarodowych, co może podnosić wartość ich waluty.
 9. Oczekiwania i Sentyment Rynkowy: Czasami wartość waluty jest kształtowana przez oczekiwania i sentyment inwestorów względem danego kraju. Pozytywne nastroje mogą podnieść wartość waluty, podczas gdy negatywne mogą ją obniżyć.
 10. Handel i Polityka Międzynarodowa: Decyzje dotyczące handlu międzynarodowego, jak również polityka międzynarodowa, takie jak sankcje czy porozumienia handlowe, mogą mieć wpływ na wartość walut.

Wartość waluty jest więc wynikiem złożonego zestawu czynników, które odzwierciedlają zdrowie gospodarki danego kraju oraz jego miejsce w globalnej gospodarce.

Jakie są najważniejsze rynki i kraje, które wpływają na kursy walutowe?

Istnieje wiele rynków i krajów, które mają znaczący wpływ na kursy walutowe na całym świecie. Niektóre z najważniejszych to:

 1. Stany Zjednoczone: Stanowią największą gospodarkę na świecie, dlatego też decyzje Federal Reserve (Fed) i zmiany w polityce monetarnej USA mają ogromny wpływ na kursy wielu walut na rynkach światowych.
 2. Strefa Euro: Euro jest drugą najważniejszą rezerwową walutą na świecie. Decyzje Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz kondycja gospodarcza krajów strefy euro mają kluczowe znaczenie dla kursu euro, a przez to również innych walut europejskich.
 3. Chiny: Chińska gospodarka jest jedną z najszybciej rozwijających się na świecie. Wpływa na kursy wielu walut ze względu na swoją dużą rolę jako importer i eksporter, a także ze względu na chińskie decyzje dotyczące kursu juana.
 4. Japonia: Japońska gospodarka jest znacząca w kontekście globalnych rynków finansowych. Decyzje Banku Japonii oraz handel jenem mają wpływ na kursy walut na całym świecie.
 5. Wielka Brytania: Decyzje Banku Anglii i bieżące wydarzenia związane z Brexitem mogą znacznie wpływać na kurs funta brytyjskiego.
 6. Kanada: Gospodarka Kanady jest mocno uzależniona od surowców, zwłaszcza ropy naftowej. W związku z tym kurs dolara kanadyjskiego (CAD) jest często związany z cenami surowców na światowych rynkach.
 7. Australia: Podobnie jak Kanada, Australia jest dużym eksporterem surowców, w tym rudy żelaza i węgla. To sprawia, że kurs dolara australijskiego (AUD) jest zależny od cen surowców na światowych rynkach.
 8. Nowa Zelandia: Podobnie jak Australia, Nowa Zelandia jest mocno uzależniona od eksportu surowców, w tym mleka. Kurs dolara nowozelandzkiego (NZD) jest zatem podatny na zmiany cen surowców.
 9. Kraje Surowcowe: Rynki krajów, takich jak Rosja, Brazylia, Arabia Saudyjska czy Republika Południowej Afryki, które są dużymi eksporterami surowców, mają wpływ na kursy swoich walut z powodu zmienności cen surowców.
 10. Emerging Markets (Kraje Wschodzące): Kraje wschodzące, takie jak Brazylia, Indie, Chiny czy Polska, mają istotny wpływ na rynki walutowe ze względu na swoją rosnącą rolę w światowej gospodarce.

Powyższe kraje oraz rynki są często nazywane „gorącymi punktami” na rynkach walutowych, ponieważ zmiany w ich gospodarkach i polityce mają tendencję do powodowania znacznych ruchów na kursach walut. Inwestorzy na całym świecie śledzą te rynki i kraje, aby podejmować świadome decyzje inwestycyjne.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs franka w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?

Ruchy na rynku walutowym, w tym zachowanie się kursu franka szwajcarskiego (CHF) w pierwszych kwartałach lat ubiegłych, są wynikiem złożonych czynników, takich jak zmiany polityki monetarnej, kondycja gospodarki Szwajcarii, wydarzenia światowe i nastroje inwestorów. Niemniej jednak, można wskazać pewne tendencje, które miały miejsce w pierwszych kwartałach lat ubiegłych:

 1. Bezpieczne Przystanie: Frank szwajcarski jest często uważany za bezpieczną przystań podczas turbulentnych okresów na rynkach finansowych. W związku z tym, w czasach niepewności i kryzysów, inwestorzy często przesuwają swoje środki do franka, co może prowadzić do wzrostu jego wartości.
 2. Intervencje Szwajcarskiego Banku Narodowego (SNB): SNB regularnie interweniował na rynku walutowym, szczególnie wtedy, gdy frank był nadmiernie wzmocniony. Intervencje te mają na celu zmniejszenie wartości franka, aby wspierać eksport Szwajcarii.
 3. Wzrosty w Okresach Spokoju: Kiedy na rynkach panuje spokój i brakuje dużych wstrząsów, frank szwajcarski może być mniej atrakcyjny dla inwestorów, co może prowadzić do umiarkowanego spadku jego wartości w pierwszych kwartałach.
 4. Wpływ Polityki Monetarnej: Decyzje Szwajcarskiego Banku Narodowego dotyczące stóp procentowych oraz polityki pieniężnej mają bezpośredni wpływ na kurs franka. Zmiany w tych obszarach mogą prowadzić do znaczących ruchów na rynku walutowym.

Należy jednak pamiętać, że rynki finansowe są nieprzewidywalne, a zmienność kursów walutowych może być wynikiem nagłych wydarzeń, takich jak polityczne decyzje, globalne kryzysy lub wydarzenia geopolityczne. Dlatego też analiza historycznych trendów powinna być uzupełniona przez bieżące wydarzenia i staranne badania przed podejmowaniem decyzji inwestycyjnych.

Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego a zmienność rosyjskiego rubla


Analiza zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) a zmienność rosyjskiego rubla (RUB) może dostarczyć cennych informacji dla inwestorów i obserwatorów rynku walutowego. Oto kilka kluczowych punktów porównawczych:

 1. Bezpieczna Przystań vs. Wrażliwość na Surowce: Frank szwajcarski jest uważany za bezpieczną przystań w czasach niepewności na rynkach finansowych. W przeciwieństwie do tego, rosyjski rubel jest mocno uzależniony od cen surowców, zwłaszcza ropy naftowej. W związku z tym, zmienność rubla często koreluje z cenami ropy na światowych rynkach.
 2. Polityka Monetarna: Szwajcaria ma stabilną politykę monetarną, a Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) interweniuje na rynku walutowym, aby utrzymać stabilność kursu franka. W Rosji, polityka monetarna jest często podatna na zmienne czynniki, takie jak sankcje międzynarodowe i wahania cen ropy.
 3. Globalne Nastroje Inwestorów: Kiedy na rynkach panuje niepewność, inwestorzy często przesuwają swoje środki do bezpiecznych aktywów, w tym franka szwajcarskiego. To może prowadzić do wzrostu wartości franka w czasach globalnych kryzysów.
 4. Wpływ Wydarzeń Geopolitycznych: Rosyjski rubel jest często podatny na zmiany związane z wydarzeniami geopolitycznymi, takimi jak konflikty zbrojne czy polityczne kryzysy. Wydarzenia te mogą prowadzić do gwałtownych ruchów na rynku rubla.
 5. Inflacja i Stopy Procentowe: Inflacja i stopy procentowe w Rosji mają wpływ na wartość rubla. W przypadku szybkiego wzrostu inflacji, rubel może tracić na wartości.
 6. Zależność od Handlu Międzynarodowego: Szwajcaria jest jednym z największych na świecie eksporterów, co może wpływać na wartość franka szwajcarskiego. W przypadku Rosji, handel surowcami, zwłaszcza ropą naftową, odgrywa kluczową rolę w wartości rubla.

Analiza tych czynników oraz śledzenie bieżących wydarzeń gospodarczych i politycznych w obu krajach może pomóc w zrozumieniu i przewidzeniu zmian na rynku franka szwajcarskiego i rosyjskiego rubla.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs franka w roku 2014?


W roku 2014 kurs franka szwajcarskiego doświadczył jednego z najbardziej znaczących i nagłych ruchów w swojej historii, który był bezpośrednio związany z wydarzeniem politycznym. Najważniejszym wydarzeniem, które wpłynęło na kurs franka w 2014 roku, było zaskakujące ogłoszenie przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) o rezygnacji ze sztucznego ustalania kursu wymiany franka w stosunku do euro (EUR/CHF).

W dniu 15 stycznia 2015 roku SNB ogłosił, że przestanie utrzymywać minimalny kurs EUR/CHF na poziomie 1,20 franka, co oznaczało, że już nie będzie interweniować na rynku, aby utrzymać tę wartość. Było to zaskakujące dla rynków, ponieważ przez kilka lat SNB konsekwentnie bronił tego poziomu, a nagłe zaprzestanie tej praktyki spowodowało gwałtowny wzrost wartości franka.

Po tej decyzji, wartość franka wzrosła w stosunku do większości głównych walut, w tym euro i dolara amerykańskiego. Ten gwałtowny ruch na rynku spowodował znaczne straty dla wielu inwestorów i firm, które posiadały pozycje oparte na stałym kursie EUR/CHF. Wydarzenie to było ogromnym szokiem dla rynków finansowych i spowodowało znaczące zmiany w strategiach inwestycyjnych na rynku walutowym.

Przewidywania zmienności kursu franka. Jakie są możliwe scenariusze dla franka szwacjarskiego?


Przewidywanie zmienności kursu franka szwajcarskiego (CHF) jest wyjątkowo trudne ze względu na wiele czynników wpływających na tę walutę. Niemniej jednak, istnieje kilka możliwych scenariuszy, które inwestorzy i analitycy często biorą pod uwagę:

 1. Stabilność Kursu: Po ogłoszeniu przez Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) o rezygnacji ze sztucznego ustalania kursu EUR/CHF w 2015 roku, SNB wyraźnie podkreślił swoje zobowiązanie do utrzymania stabilności kursu franka. W związku z tym, jednym ze scenariuszy jest kontynuacja relatywnej stabilności franka wobec głównych walut.
 2. Wahania na Skutek Wydarzeń Globalnych: Globalne wydarzenia ekonomiczne, polityczne czy kryzysy finansowe nadal będą miały wpływ na kurs franka. Zmiany sentymentu inwestorów w odpowiedzi na takie wydarzenia mogą prowadzić do nagłych wzrostów lub spadków wartości franka.
 3. Decyzje SNB: Polityka monetarna SNB, zwłaszcza decyzje dotyczące stóp procentowych i ewentualne interwencje na rynku walutowym, będą nadal miały kluczowe znaczenie dla kursu franka. Również ewentualne zmiany w polityce banku centralnego mogą wpływać na wartość franka.
 4. Wzrosty w Związku z Bezpieczną Przystanią: W czasach globalnej niepewności i kryzysów, frank szwajcarski często jest postrzegany jako bezpieczna przystań. Wydarzenia geopolityczne lub gospodarcze, które generują niepewność, mogą prowadzić do wzrostu wartości franka.
 5. Wzrosty z Powodu Silnej Gospodarki Szwajcarii: Jeśli gospodarka Szwajcarii będzie się rozwijać dobrze, z niskim poziomem bezrobocia i silnym wzrostem gospodarczym, może to przyciągać inwestorów i podnosić wartość franka.
 6. Intervencje Banku Centralnego: SNB może nadal interweniować na rynku walutowym, zwłaszcza w przypadku gwałtownych i niekorzystnych dla Szwajcarii wzrostów wartości franka, aby wspierać eksport i utrzymać konkurencyjność gospodarki.
 7. Wahania na Skutek Pandemii i Polityki Monetarnej: Pandemia COVID-19 oraz odpowiedź na nią ze strony rządu i banku centralnego nadal będą miały wpływ na kurs franka. Polityka monetarna w okresie po pandemii, a także tempo ożywienia gospodarczego, będą kształtować wartość franka.

Warto zauważyć, że rynek walutowy jest bardzo dynamiczny, a zmiany w kursie franka mogą być nagłe i trudne do przewidzenia. Inwestorzy powinni stale monitorować wydarzenia globalne, politykę monetarną i gospodarkę Szwajcarii oraz być przygotowani na zmienność kursu franka. Diversyfikacja portfela inwestycyjnego również może pomóc w zminimalizowaniu ryzyka związanego z fluktuacjami kursu franka.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.