Sprawdzamy jak zmieniały się notowania funta 26 czerwca – 1 lipca. Jak wyglądał wykres kursu funta w tym roku? Od czego zależy cena funta dzisiaj?

Rynek Forex, znany również jako międzynarodowy rynek walutowy, jest niezwykle dynamicznym i złożonym środowiskiem, w którym inwestorzy na całym świecie kupują i sprzedają różne waluty. Ten rozległy rynek ma wpływ na globalną gospodarkę i stanowi miejsce, w którym spotykają się interesy polityczne, ekonomiczne i finansowe.

Jedną z charakterystycznych cech rynku Forex jest jego nieprzewidywalność. Kursy walut podlegają licznym czynnikom, takim jak polityczne decyzje, dane makroekonomiczne, zmienne trendy rynkowe i wiele innych. W rezultacie, nawet najbardziej doświadczeni inwestorzy napotykają trudności w przewidywaniu, w którą stronę potoczą się notowania.

W niniejszym artykule skupimy się na analizie wahania kursu funta brytyjskiego w minionym tygodniu, od 26 czerwca do 1 lipca. Będziemy przyglądać się różnym czynnikom, które wpływały na kurs funta, takim jak polityczne wydarzenia, dane ekonomiczne i ogólne nastroje na rynkach finansowych.

Pound sterling, czyli brytyjski funt, jest jedną z najważniejszych walut na rynku Forex. Jego wartość jest ściśle powiązana z bieżącymi wydarzeniami dotyczącymi Wielkiej Brytanii, takimi jak negocjacje dotyczące Brexitu, decyzje banku centralnego i kondycja gospodarcza kraju. Ruchy kursu funta mają wpływ nie tylko na inwestorów handlujących funtem, ale również na innych uczestników rynku, którzy obserwują tę walutę jako wskaźnik ogólnych trendów na rynku Forex.

Analiza wahania kursu funta w minionym tygodniu pomoże nam zrozumieć, jak różne wydarzenia i czynniki wpływają na tę walutę i jakie mogą być konsekwencje tych zmian dla inwestorów. Będziemy się przyglądać zarówno wzniosłym jak i spadkowym momentom, szukając powiązań z ważnymi informacjami i wydarzeniami, które miały miejsce w tym czasie.

Czym jest i od czego zależy rynek walutowy?

Rynek walutowy, znany również jako Forex (Foreign Exchange), to globalny rynek, na którym inwestorzy kupują i sprzedają różne waluty. Jest to największy i najbardziej płynny rynek finansowy na świecie, gdzie codziennie dochodzi do obrotu setek miliardów dolarów.

Rynek walutowy umożliwia wymianę walut między różnymi uczestnikami, takimi jak banki, korporacje, inwestorzy indywidualni, fundusze hedgingowe i inni spekulanci. Transakcje na tym rynku odbywają się 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu, dzięki globalnej sieci komunikacyjnej.

Wartość waluty na rynku walutowym zależy od wielu czynników. Oto kilka kluczowych czynników, które wpływają na wartość walut:

 1. Polityczne i gospodarcze wydarzenia: Decyzje polityczne, takie jak zmiany w polityce monetarnej, stabilność polityczna, wyniki wyborów, a także dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie, wpływają na wartość walut. Pozytywne wydarzenia i wskaźniki gospodarcze mogą zwiększyć atrakcyjność danej waluty.
 2. Stopa procentowa: Różnice w stopach procentowych między różnymi krajami mają wpływ na przepływ kapitału i wartość walut. Wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów, co zwykle prowadzi do wzrostu wartości waluty.
 3. Spekulacja i sentyment rynkowy: Oczekiwania inwestorów i ich emocje mają wpływ na wahania kursów walut. Jeśli inwestorzy mają pozytywny sentyment wobec danej waluty, może to prowadzić do jej wzrostu, nawet jeśli fundamentalne dane nie są tak korzystne.
 4. Zmienność innych rynków: Rynek walutowy jest powiązany z innymi rynkami, takimi jak giełda papierów wartościowych, rynek surowców i obligacji. Zmienność na tych rynkach może wpływać na wahania kursów walut.
 5. Spekulanci i inwestorzy instytucjonalni: Duże instytucje finansowe i spekulanci mają znaczny wpływ na rynek walutowy. Ich transakcje o dużych wolumenach mogą wpływać na ceny walut.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na kursy walutowe?

Na kursy walutowe mają wpływ różnorodne czynniki polityczne, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Poniżej przedstawiam najważniejsze czynniki polityczne, które wpływają na wartość walut:

 1. Polityka monetarna: Decyzje podejmowane przez banki centralne, takie jak zmiany stóp procentowych, programy skupu aktywów (takie jak luzowanie ilościowe) czy restrykcyjne polityki pieniężne, mają bezpośredni wpływ na kursy walutowe. Wysoka stopa procentowa może przyciągać inwestorów i zwiększać wartość danej waluty.
 2. Polityczne stabilność: Polityczna stabilność i przewidywalność w kraju mają pozytywny wpływ na wartość waluty. Niepewność polityczna, takie jak konflikty, zmiany rządów, niepokoje społeczne czy korupcja, mogą osłabić walutę kraju.
 3. Wybory i polityka fiskalna: Wybory polityczne i polityka fiskalna wpływają na kursy walutowe. Obietnice polityczne związane z programami gospodarczymi, podatki, deficyt budżetowy czy plany wydatków publicznych mogą wpływać na wartość waluty.
 4. Handel międzynarodowy: Polityka handlowa państw, takie jak wprowadzenie cła, ograniczenia importu czy negocjacje umów handlowych, mają wpływ na wartość walut. Wprowadzenie barier handlowych może osłabić walutę, podczas gdy umowy handlowe mogą wzmocnić jej wartość.
 5. Konflikty międzynarodowe: Konflikty międzynarodowe, takie jak wojny, konflikty handlowe czy napięcia polityczne, mogą wpływać na kursy walutowe. Niepewność i ryzyko wynikające z takich konfliktów mogą osłabić walutę danego kraju.
 6. Decyzje banków centralnych innych krajów: Decyzje podejmowane przez banki centralne innych krajów, zwłaszcza w przypadku walut kluczowych, mogą wpływać na kursy walutowe. Na przykład, zmiana stóp procentowych przez bank centralny USA (Federal Reserve) może mieć wpływ na wartość dolara amerykańskiego.

Analiza zmienności kursu funta w pierwszym kwartale w latach ubiegłych

Oto analiza zmienności kursu funta brytyjskiego w pierwszym kwartale w latach ubiegłych:

Rok 2022: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs funta brytyjskiego wykazywał umiarkowaną zmienność. Brexit, czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, nadal miał wpływ na walutę. Negocjacje handlowe między Wielką Brytanią a UE oraz decyzje polityczne dotyczące Brexitu miały wpływ na kurs funta. Ponadto, zmienne dane makroekonomiczne, takie jak inflacja i dane dotyczące rynku pracy, również wpływały na wartość funta.

Rok 2021: Pierwsze kwartały 2021 roku były niezwykle dynamiczne dla funta brytyjskiego. Pandemia COVID-19 nadal miała duży wpływ na globalne rynki finansowe. Wartość funta była podatna na nastroje dotyczące pandemii, wpływ lockdownów na gospodarkę oraz postępy w szczepieniach. Dodatkowo, rozmowy handlowe między Wielką Brytanią a UE dotyczące porozumienia po Brexicie nadal miały wpływ na kurs funta.

Rok 2020: Pierwszy kwartał 2020 roku był niezwykle burzliwy dla funta brytyjskiego z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Gwałtowne spadki i wzrosty na rynkach finansowych oraz ogólna niepewność spowodowana pandemią wywołały dużą zmienność na rynku walutowym. Ponadto, rozmowy handlowe między Wielką Brytanią a UE dotyczące Brexitu były nadal czynnikiem wpływającym na kurs funta.

Rok 2019: W pierwszym kwartale 2019 roku kurs funta brytyjskiego był silnie uzależniony od wydarzeń dotyczących Brexitu. Negocjacje i głosowania w parlamencie w sprawie umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE miały wpływ na wartość funta. Niepewność dotycząca Brexitu wprowadzała dużą zmienność na rynku walutowym. Ponadto, dane makroekonomiczne, takie jak inflacja i decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych, również wpływały na wartość funta.

Analiza zmienności kursu funta w pierwszych kwartałach ubiegłych lat pokazuje, że polityczne i gospodarcze wydarzenia mają znaczący wpływ na wartość funta brytyjskiego. Brexit, decyzje polityczne dotyczące umowy o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE oraz dane makroekonomiczne stanowią istotne czynniki wpływające na kurs funta.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność korony norweskiej

W pierwszym kwartale ubiegłych lat, zarówno kurs funta brytyjskiego, jak i kurs korony norweskiej wykazywały pewną zmienność. Oto porównanie zmienności obu walut:

Rok 2022: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs funta brytyjskiego i korony norweskiej doświadczyły pewnej zmienności. Brexit nadal wpływał na wartość funta, podczas gdy korona norweska była pod wpływem czynników takich jak ceny ropy naftowej (ponieważ Norwegia jest znaczącym producentem ropy) oraz dane makroekonomiczne, takie jak inflacja i stopy procentowe w Norwegii.

Rok 2021: W pierwszych kwartałach 2021 roku zarówno funt brytyjski, jak i korona norweska były pod wpływem pandemii COVID-19. Nastroje dotyczące pandemii, takie jak ograniczenia lockdownowe i postępy w szczepieniach, wpływały na wartość obu walut. Dodatkowo, dane makroekonomiczne, takie jak PKB i wskaźniki zatrudnienia, miały wpływ na wartość funta i korony norweskiej.

Rok 2020: Pierwszy kwartał 2020 roku był okresem dużych wahań na rynkach finansowych z powodu wybuchu pandemii COVID-19. Oba kursy – funta brytyjskiego i korony norweskiej – doświadczyły znacznej zmienności. Pandemia, gwałtowne spadki na giełdach i ogólna niepewność na rynkach finansowych miały wpływ na wartość obu walut.

Rok 2019: W pierwszych kwartałach 2019 roku kurs funta brytyjskiego i korony norweskiej były pod wpływem różnych czynników. Funta nadal wpływały negocjacje i głosowania w sprawie Brexitu, podczas gdy koronę norweską wpływały czynniki takie jak ceny ropy naftowej i dane gospodarcze Norwegii.

Analiza zmienności kursu funta brytyjskiego i korony norweskiej w pierwszych kwartałach ubiegłych lat pokazuje, że zarówno czynniki polityczne, jak i gospodarcze mają wpływ na wartość obu walut. Brexit, pandemia COVID-19, dane makroekonomiczne oraz czynniki związane z sektorem surowcowym (takie jak ceny ropy) są ważnymi czynnikami wpływającymi na zmienność obu walut. Inwestorzy śledzący te czynniki muszą być świadomi, że rynek walutowy jest podatny na zmienności i ryzyko.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2016?

Kurs funta brytyjskiego był pod wpływem wielu wydarzeń, które miały istotny wpływ na jego wartość. Oto kilka z tych wydarzeń, które w przeszłości miały szczególny wpływ na kurs funta:

 1. Brexit: Decyzja o opuszczeniu przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej (Brexit) miała ogromny wpływ na wartość funta. Proces negocjacji Brexitu, wynik referendów oraz rozwój polityczny wokół tej kwestii stworzyły dużą niepewność na rynkach i wpłynęły na wahania kursu funta.
 2. Polityka Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej Banku Anglii mogą wpływać na kurs funta. Podwyżki lub obniżki stóp procentowych, a także komunikaty dotyczące kierunku polityki monetarnej, mogą mieć znaczący wpływ na wartość funta.
 3. Dane gospodarcze: Publikacja ważnych danych gospodarczych, takich jak PKB, wskaźniki inflacji, bezrobocia czy sprzedaży detalicznej, może wpływać na kurs funta. Pozytywne lub negatywne dane gospodarcze mogą wpływać na oczekiwania inwestorów dotyczące kondycji gospodarki i w rezultacie na wartość funta.
 4. Polityka wewnętrzna i wybory: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory parlamentarne, mogą wpływać na kurs funta. Zmiany polityczne i wyniki wyborów mogą wprowadzić pewną niepewność co do stabilności rządu i kierunku polityki, co może wpływać na wartość funta.
 5. Wydarzenia międzynarodowe: Wydarzenia o zasięgu międzynarodowym, takie jak zmiany w globalnej gospodarce, konflikty geopolityczne, kryzysy finansowe czy zmiany w polityce globalnej, mogą wpływać na kurs funta. Te czynniki zewnętrzne mogą tworzyć niestabilność na rynkach i wpływać na kursy walut, w tym również funta.

Warto zauważyć, że wpływ tych wydarzeń na kurs funta może być różny w zależności od konkretnych okoliczności i reakcji inwestorów. Rynek walutowy jest podatny na zmienność i reakcje na wiele czynników, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dlatego też inwestorzy śledzą te wydarzenia i analizują ich potencjalny wpływ na kurs funta, aby podejmować bardziej świadome decyzje inwestycyjne.

Prognozy dla kursu funta. Jakie są możliwe scenariusze dla notowań funta brytyjskiego w przyszłości?


Prognozowanie kursu funta brytyjskiego jest trudnym zadaniem ze względu na wiele czynników wpływających na jego wartość. Niemniej jednak, istnieją pewne możliwe scenariusze, które mogą wpływać na notowania funta w przyszłości. Warto jednak pamiętać, że prognozy są oparte na analizach i założeniach, które mogą ulec zmianie w wyniku różnych czynników gospodarczych, politycznych i globalnych. Oto kilka możliwych scenariuszy dla notowań funta:

 1. Brexit: Kontynuacja procesu Brexitu i finalizacja umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską mogą wpływać na kurs funta. Jeżeli umowa handlowa zostanie zawarta, to może to pomóc wzmocnić funta. Jednak trudności w negocjacjach lub brak porozumienia mogą wprowadzić niepewność i spowodować spadek wartości funta.
 2. Polityka monetarna: Decyzje Banku Anglii dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej będą miały wpływ na kurs funta. Jeżeli bank centralny podwyższa stopy procentowe, to może to przyciągnąć inwestorów, którzy szukają wyższych zwrotów z inwestycji w funta. Z drugiej strony, obniżki stóp procentowych mogą osłabić funta.
 3. Dane gospodarcze: Publikacja danych gospodarczych, takich jak PKB, inflacja, bezrobocie czy wskaźniki sprzedaży detalicznej, będzie miała wpływ na notowania funta. Pozytywne dane gospodarcze mogą wzmocnić funta, podczas gdy negatywne dane mogą wpłynąć na osłabienie waluty.
 4. Polityka wewnętrzna i wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak wybory parlamentarne czy zmiany w rządzie, mogą wpływać na kurs funta. Zmiany polityczne i polityka rządu mogą mieć istotny wpływ na zaufanie inwestorów i perspektywy gospodarcze kraju.
 5. Czynniki globalne: Wydarzenia o zasięgu globalnym, takie jak zmiany w gospodarce światowej, konflikty handlowe, kryzysy finansowe czy polityka międzynarodowa, mogą wpływać na kurs funta. Niepewność i zmienność na rynkach globalnych mogą przenosić się na notowania funta.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.