Ile wynosi cena funta? Co wpłynęło na cenę? Jakie są prognozy dla notowań funta 9 lipca?

Witajcie! Dzisiaj skupimy się na wahanach kursu funta brytyjskiego, jednej z kluczowych walut na rynku międzynarodowym. Pragniemy przyjrzeć się nadchodzącej poniedziałkowej sesji (9 lipca) i zastanowić się, jak możemy się przygotować na potencjalne zmiany, które mogą wpłynąć na wartość funta.

Kurs funta brytyjskiego jest podatny na różne czynniki, takie jak wydarzenia polityczne, dane makroekonomiczne, decyzje Banku Anglii oraz ogólna sytuacja gospodarcza Wielkiej Brytanii i innych krajów. Brexit, czyli proces wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to jedno z kluczowych wydarzeń, które wpłynęło na kurs funta w ostatnich latach. Niepewność związana z negocjacjami oraz ostateczny kształt umowy miały wpływ na wahania wartości funta.

Poniedziałkowa sesja może być szczególnie interesująca, ponieważ inwestorzy analizują dane makroekonomiczne, publikowane raporty oraz wiadomości polityczne, które mogą wpłynąć na wartość funta. Może to obejmować informacje o inflacji, bezrobociu, stopach procentowych, decyzjach politycznych czy wszelkich wydarzeniach, które mają wpływ na gospodarkę Wielkiej Brytanii.

Warto pamiętać, że inwestowanie na rynku walutowym wiąże się z ryzykiem, a wahań kursów nie można przewidzieć w pełni. Niemniej jednak, istnieją narzędzia i strategie, które mogą pomóc w analizie i przygotowaniu się do zmienności na rynku. Analiza techniczna, fundamentalna, a także monitorowanie wiadomości i raportów ekonomicznych mogą dostarczyć informacji i wskazówek dotyczących zmian kursu funta.

W tym artykule postaramy się przyjrzeć przewidywanym czynnikom wpływającym na kurs funta i dostarczyć kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc w przygotowaniu się do nadchodzącej sesji. Pamiętajcie jednak, że handel walutami wymaga staranności i analizy ryzyka, dlatego zawsze warto skonsultować się z profesjonalnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.

Jak określa się wartość waluty?

Wartość waluty jest określana przez rynek walutowy, na którym dokonuje się transakcji wymiany jednej waluty na inną. Istnieje wiele czynników, które wpływają na określenie wartości waluty. Oto kilka z najważniejszych czynników:

 1. Popyt i podaż: Podstawowym czynnikiem wpływającym na wartość waluty jest równowaga między popytem a podażą danej waluty na rynku. Jeśli popyt na walutę przewyższa jej podaż, to zazwyczaj prowadzi to do wzrostu wartości tej waluty. Z kolei, gdy podaż przewyższa popyt, to może prowadzić do spadku wartości waluty.
 2. Stopy procentowe: Stopy procentowe ustalane przez bank centralny danego kraju mają wpływ na wartość waluty. Wyższe stopy procentowe przyciągają inwestorów, którzy szukają większego zwrotu z lokowania swoich środków w danej walucie. W rezultacie, waluta może zyskać na wartości. Z kolei, niższe stopy procentowe mogą skłaniać inwestorów do szukania innych możliwości inwestycyjnych, co może prowadzić do spadku wartości waluty.
 3. Dane makroekonomiczne: Stan gospodarki danego kraju, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie, saldo handlowe, również wpływają na wartość waluty. Pozytywne dane makroekonomiczne, które wskazują na silną gospodarkę, mogą prowadzić do wzrostu wartości waluty. Z kolei, negatywne dane mogą prowadzić do spadku wartości waluty.
 4. Polityka monetarna i polityczna: Decyzje podejmowane przez bank centralny danego kraju oraz wydarzenia polityczne mogą mieć wpływ na wartość waluty. Na przykład, podwyższenie stóp procentowych przez bank centralny może wpłynąć na wzrost wartości waluty. Podobnie, decyzje polityczne, takie jak zmiany w polityce fiskalnej czy handlowej, również mogą wpływać na wartość waluty.
 5. Sentyment rynkowy i czynniki psychologiczne: Nastroje inwestorów, oczekiwania co do przyszłości danego kraju czy waluty mogą wpływać na jej wartość. Jeśli inwestorzy mają pozytywne oczekiwania co do danej waluty, to może to prowadzić do wzrostu jej wartości. Z kolei, negatywne nastroje lub niepewność mogą prowadzić do spadku wartości waluty.

Warto zauważyć, że wartość waluty jest ustalana na rynku walutowym w wyniku interakcji tych różnych czynników. Jest to proces ciągły, który podlega zmianom w zależności od sytuacji gospodarczej, politycznej i rynkowej.

Wykres kursu funta

Aktualny wykres funta

Jakie są różnice między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych?

Rynek Forex (Foreign Exchange) i giełda papierów wartościowych (GPW) są dwoma różnymi rynkami, na których dokonuje się transakcji finansowych, ale różnią się od siebie pod wieloma względami. Oto kilka głównych różnic między rynkiem Forex a giełdą papierów wartościowych:

 1. Instrumenty finansowe: Na rynku Forex handluje się głównie walutami. Inwestorzy kupują i sprzedają jedną walutę za drugą, spekulując na zmiany kursów walutowych. Natomiast na giełdzie papierów wartościowych handluje się akcjami, obligacjami, opcjami, kontraktami terminowymi i innymi instrumentami finansowymi.
 2. Charakter rynku: Rynek Forex jest zdecentralizowany, co oznacza, że transakcje są zawierane bezpośrednio między uczestnikami rynku za pośrednictwem platform elektronicznych. Handel na rynku Forex odbywa się przez całą dobę (24/5), z przerwami tylko w weekendy. Natomiast giełda papierów wartościowych jest zwykle scentralizowana, a handel odbywa się w określonych godzinach, najczęściej od poniedziałku do piątku w określonych sesjach.
 3. Wielkość rynku: Rynek Forex jest największym rynkiem finansowym na świecie pod względem obrotów. Codziennie obraca się tam bilionami dolarów. Z kolei giełda papierów wartościowych jest mniejsza pod względem obrotów, choć nadal jest znaczącym rynkiem.
 4. Lewarowanie i marże: Rynek Forex często oferuje inwestorom możliwość handlu z wykorzystaniem dźwigni finansowej. Dzięki temu inwestorzy mogą kontrolować większą pozycję niż ich początkowy depozyt. Giełda papierów wartościowych nie oferuje tak dużych możliwości lewarowania, a inwestorzy zwykle muszą dysponować większym kapitałem, aby kontrolować większe pozycje.
 5. Wydźwięk inwestycji: Inwestycje na rynku Forex są często krótkoterminowe i opierają się na spekulacji na zmiany krótkoterminowe kursów walutowych. Natomiast inwestycje na giełdzie papierów wartościowych często mają charakter długoterminowy, opierając się na analizie fundamentalnej i prognozach dotyczących wzrostu i zyskowności firm.
 6. Czynniki wpływające na wartość: Na rynku Forex wartość walut jest determinowana przez wiele czynników, takich jak stopy procentowe, dane makroekonomiczne, polityka monetarna, wydarzenia geopolityczne itp. Na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji jest zależna od wyników finansowych firm, wiadomości rynkowych, prognoz dotyczących wzrostu i wiele innych czynników.

Warto pamiętać, że zarówno rynek Forex, jak i giełda papierów wartościowych są ryzykowne i wymagają odpowiedniej wiedzy, analizy i świadomego podejścia do inwestowania. Przed rozpoczęciem handlu na tych rynkach zawsze zaleca się zdobycie odpowiedniej wiedzy i skonsultowanie się z doświadczonym doradcą finansowym.

Jak zazwyczaj zachowywał się kurs funta w pierwszych kwartałach w latach ubiegłych?


Zachowanie kursu funta w pierwszych kwartałach różniło się w zależności od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza, polityka monetarna, wydarzenia polityczne i sentyment inwestorów. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje, które można zaobserwować w niektórych latach. Oto kilka przykładów z ostatnich lat:

 1. 2022: W pierwszym kwartale 2022 roku kurs funta brytyjskiego był poddawany wahaniom, które wynikały z kontynuacji negocjacji w sprawie Brexitu oraz reakcji na postępy związane z pandemią COVID-19. W miarę postępu szczepień i łagodzenia obostrzeń, funt mógł doświadczać pewnej stabilizacji.
 2. 2021: W pierwszym kwartale 2021 roku funt brytyjski był stosunkowo silny, a kurs utrzymywał się na wysokim poziomie w porównaniu do niektórych innych walut. To wynikało z oczekiwań dotyczących sukcesu programów szczepień przeciwko COVID-19 oraz nadziei na ożywienie gospodarcze.
 3. 2020: W pierwszym kwartale 2020 roku funt brytyjski doświadczył dużej zmienności związanej z negocjacjami w sprawie Brexitu i wybuchem pandemii COVID-19. Z początku roku kurs funta mógł być pod presją spadkową ze względu na niepewność związana z Brexitem. Następnie, wraz z narastającym wpływem pandemii, funt mógł osłabić się w odpowiedzi na ogólne zmienne nastroje rynkowe.

Warto jednak podkreślić, że te tendencje to jedynie przykłady i wynikają z konkretnych wydarzeń i czynników wpływających na rynek w danym okresie. Przeszłe wydarzenia nie stanowią gwarancji powtórzenia się tych samych wzorców w przyszłości. Rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wartość funta może być pod wpływem wielu czynników, takich jak wiadomości rynkowe, dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne i sentyment inwestorów.

W celu dokładniejszej analizy zachowania kursu funta w pierwszych kwartałach zaleca się korzystanie z analizy technicznej i fundamentalnej, a także monitorowanie aktualnych wiadomości i trendów rynkowych. Również warto konsultować się z ekspertami finansowymi lub analitykami rynku, którzy posiadają wiedzę i narzędzia do analizy tych danych.

Analiza zmienności kursu funta a zmienność hrywny ukraińskiej

Aby przeprowadzić analizę zmienności kursu funta brytyjskiego (GBP) w porównaniu do zmienności hrywny ukraińskiej (UAH), należy zbadać dane historyczne i uwzględnić różne czynniki, które wpływają na te waluty. Poniżej przedstawiam ogólny zarys tych dwóch walut i ich zmienności:

 1. Kurs funta brytyjskiego (GBP): Funt brytyjski jest jedną z głównych światowych walut i odgrywa znaczącą rolę na rynku finansowym. Jego wartość jest wpływana przez czynniki takie jak polityka monetarna Banku Anglii, dane makroekonomiczne, wydarzenia polityczne, a także nastroje rynkowe. W przeszłości, kurs funta brytyjskiego był poddawany zmienności w wyniku wydarzeń związanych z Brexitem, takich jak negocjacje dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
 2. Kurs hrywny ukraińskiej (UAH): Hrywna ukraińska jest oficjalną walutą Ukrainy. Jej wartość zależy od wielu czynników, takich jak sytuacja gospodarcza Ukrainy, polityka monetarna, sytuacja geopolityczna i inne czynniki globalne. W przeszłości, kurs hrywny ukraińskiej był narażony na zmienność związane z sytuacją polityczną i gospodarczą w kraju, takimi jak konflikt na wschodzie Ukrainy czy zmiany w polityce monetarnej.

Aby przeprowadzić bardziej szczegółową analizę zmienności kursu funta brytyjskiego w porównaniu do zmienności hrywny ukraińskiej, konieczne jest zbadanie danych historycznych, uwzględniając różne interwały czasowe, takie jak tygodnie, miesiące lub lata. Analiza techniczna i fundamentalna, a także monitorowanie ważnych wydarzeń gospodarczych i politycznych w obu krajach, mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat zmienności tych walut.

Należy jednak pamiętać, że handel walutami jest ryzykowny, a wartość walut podlega wpływowi wielu czynników. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych zawsze zaleca się skonsultowanie się z ekspertami finansowymi, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i narzędzia do analizy rynku walutowego.

Jakie wydarzenia najbardziej wpłynęły na kurs funta w roku 2019?


W roku 2019 kurs funta brytyjskiego był poddany wpływowi wielu ważnych wydarzeń, które miały istotny wpływ na jego wartość. Oto kilka kluczowych wydarzeń, które najbardziej wpłynęły na kurs funta w tym okresie:

 1. Brexit: Wydarzenia związane z procesem wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, znane jako Brexit, miały ogromny wpływ na kurs funta w 2019 roku. Negocjacje dotyczące warunków Brexitu i polityczna niepewność związana z przyszłością relacji między Wielką Brytanią a UE prowadziły do dużej zmienności kursu funta. Informacje o postępach w negocjacjach, głosowaniach parlamentarnych i decyzjach politycznych miały bezpośredni wpływ na kurs funta.
 2. Polityka monetarna Banku Anglii: Decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki monetarnej podejmowane przez Bank Anglii miały wpływ na wartość funta. W 2019 roku Bank Anglii podjął decyzje dotyczące stóp procentowych, które wpływały na oczekiwania dotyczące przyszłego kierunku polityki monetarnej i miały wpływ na kurs funta.
 3. Polityka wewnętrzna i wybory: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii, takie jak zmiany na stanowisku premiera czy wybory parlamentarne, miały wpływ na kurs funta. Polityczna niepewność związana z przyszłością rządu i kierunkiem polityki miała wpływ na nastroje inwestorów i wartość funta.
 4. Dane makroekonomiczne: Dane dotyczące gospodarki, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie czy saldo handlowe, miały wpływ na wartość funta. Silne dane gospodarcze mogły wpływać na oczekiwania co do przyszłej polityki monetarnej i miały wpływ na kurs funta.
 5. Wydarzenia międzynarodowe: Wydarzenia globalne, takie jak spory handlowe między USA a Chinami czy zmiany w polityce monetarnej innych krajów, mogły wpływać na kurs funta jako część ogólnych trendów na rynku walutowym.

Warto zauważyć, że te wydarzenia stanowią tylko niektóre z czynników wpływających na kurs funta w roku 2019. Rynek walutowy jest nieprzewidywalny, a wartość funta może być pod wpływem wielu czynników. Analiza techniczna, fundamentalna, a także monitorowanie wiadomości rynkowych i trendów gospodarczych mogą dostarczyć dodatkowych wskazówek dotyczących zmian kursu funta.

Co może wydarzyć się z kursem funta w najbliższych tygodniach. Jaki jest możliwy scenariusz dla zmienności notowań waluty?

Prognozowanie przyszłych zmian kursu funta brytyjskiego jest trudne, ponieważ wartość waluty jest wpływana przez wiele czynników, które często są nieprzewidywalne. Niemniej jednak, istnieją pewne czynniki, które mogą mieć wpływ na zmienność notowań funta w najbliższych tygodniach. Oto kilka scenariuszy:

 1. Brexit: Brexit nadal pozostaje jednym z głównych czynników wpływających na wartość funta. Ewentualne postępy w negocjacjach dotyczących przyszłych relacji między Wielką Brytanią a Unią Europejską, decyzje polityczne oraz ewentualne napięcia w negocjacjach mogą wpływać na kurs funta.
 2. Polityka monetarna: Decyzje dotyczące polityki monetarnej Banku Anglii, takie jak stopy procentowe i program skupu aktywów, mogą mieć wpływ na wartość funta. Jeśli bank centralny podniesie stopy procentowe lub zmieni swoją politykę monetarną, może to wpłynąć na wartość funta.
 3. Dane makroekonomiczne: Publikowane dane makroekonomiczne, takie jak PKB, inflacja, bezrobocie czy saldo handlowe, mogą wpływać na wartość funta. Silne dane gospodarcze mogą prowadzić do wzrostu funta, podczas gdy słabe dane mogą prowadzić do jego osłabienia.
 4. Wydarzenia polityczne: Wydarzenia polityczne w Wielkiej Brytanii i na świecie mogą mieć wpływ na kurs funta. Decyzje rządowe, wybory, referendum lub konflikty geopolityczne mogą wpływać na nastroje inwestorów i wartość funta.
 5. Sentyment rynkowy: Nastroje inwestorów, oczekiwania co do przyszłości gospodarki i wydarzenia na rynkach finansowych mogą wpływać na kurs funta. Jeśli inwestorzy są optymistycznie nastawieni, to może prowadzić do wzrostu funta, podczas gdy pesymistyczne nastroje mogą prowadzić do jego spadku.

Należy pamiętać, że to tylko możliwe scenariusze, a dokładne przewidywanie przyszłych zmian kursu funta jest trudne. Rynek walutowy jest podatny na wiele czynników, a wartość funta jest wynikiem złożonych interakcji między nimi. Dlatego zawsze zaleca się prowadzenie własnych badań, korzystanie z analizy technicznej i fundamentalnej, a także konsultację z ekspertami finansowymi przed podejmowaniem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych na rynku walutowym.

Artur Wójcik

Learn More →

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.